Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken. De raad van toezicht is ten minste belast met:

  • het toezien op adequate risicobeheersing
  • evenwichtige belangenafweging door het bestuur
  • het afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan

 

Samenstelling per 1 juli 2021

R.P. (Ronald) Waals (voorzitter)
M.C. (Martine) Menko
A.T. (Tarik) Uçar